Rotvoll Eiendom


05.05.2015 av Rotvoll Eiendom

Varsel om oppstart av områderegulering og offentlig ettersyn/høring av forslag til planprogram, Jf plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-2, 12-8, 12-9.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel hovedsaklig avsatt til nye boliger. Områdereguleringen vil fastsette videre rammer for blant annet arealbruk, tilknytning til overordnet veistruktur og andre kommunaltekniske anlegg. Det skal tas stilling til gatetrasé, sykkelveger, kollektivløsninger og plassering av offentlig infrastruktur, samt grøntstruktur.

Planprogrammet har forslag til hvilke alternativer som skal vurderes i områdereguleringen, hvilke tema som skal utredes, hvilke formelle krav som skal stilles til utredningene og hvordan medvirkningen skal skje. Kommunen har vurdert at det ikke skal stilles krav om konsekvensutredning i planarbeidet.

Utarbeidelse av forslag til områderegulering er tillagt Rotvoll Eiendom AS.

Innspill og merknader til planprogrammet og /eller planarbeidet kan innen 1.7.2015 sendes til post@rotvolleiendom.no eller til vår postadresse: Rotvoll Eiendom AS, Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim.

Kopi bes sendt til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

http://www.trondheim.kommune.no/rotvoll/

27.02.2015 av Rotvoll Eiendom

Seminaret Trondheim Smart Healthy City, 26.febr, samlet ialt 170 deltakere som fikk ta del i interessante innlegg og perspektiver knyttet til byutvikling og helse, fra sentrale internasjonale og regionale aktører.

http://trondheimhelseklynge.no/?p=694
27.01.2015 av Rotvoll Eiendom

<< <  Side 3 av 9  > >>