Rotvoll Eiendom

Planprogram for Øvre Rotvoll vedtatt

05.09.2015 av Rotvoll Eiendom
Planprogram for Øvre Rotvoll ble vedtatt i Bygningsrådet 01.09.15.

Bygningsrådet i Trondheim vedtok 01.09.15 planprogram for Øvre Rotvoll.

Vedtak:

Bygningsrådet fastsetter planprogram for områderegulering for Øvre Rotvoll som gjengitt i vedlegg 1, med følgende presiseringer:

1. Detaljplaner kan i samsvar med tidligere vedtak utarbeides og sluttbehandles parallelt med områdeplanen.

2. Utbyggingsområdet på Øvre Rotvoll vedtatt i KPA 2012-24 utgjør en viktig arealreserve for boligbygging i kommunen og inngår slik i "sentrale byområder og andre viktige fortettingsområder langs kollektivtrasé" (jfr. KPA § 21.3).

3. Brundalsforbindelsen skal planlegges som miljøgate som sikrer god framkommelighet for kollektivtrafikken. Regulert bredde på veiens deltrase 1 må ta høyde for fremtidig mulig utvidelse for kollektivfelt.

4. Permanent løsning for Brundalsforbindelsen skal ikke gjøres avhengig av at Charlottenlund Helse- og velferdssenter må rives.

5. Haakon VII's gate (Ladeforbindelsen) skal planlegges som gate (i tråd med veileder for byomforming).

6. Ny tomt for transformatorstasjon og tomter til nettstasjoner skal utredes, men selve plasseringen må skje i detaljreguleringsplaner.

Det vises til plan- og bygningslovens § 12-9, jfr. §4-1.