Rotvoll Eiendom

Området

Rotvoll ligger 4 km øst for Trondheim sentrum, og er innfallsporten til byen fra øst. Området omkranses i all hovedsak av småhusbebyggelse på Charlottenlund i øst, og større sammenhengende arealer med næringsbygg på Tunga, Leangen og Lade i vest. Rotvoll Eiendom AS ønsker å utvikle Øvre Rotvoll gård til en miljøvennlig bydel som tar vare på viktige landskapsverdier.

Jernbanen, Europaveg 6 og andre viktige veger møtes og krysser området og gjør det til et naturlig knutepunkt på østsida av Trondheim.  Områdets unike beliggenhet muliggjør samordnet areal og transport, samt utvikling av nye gang-/sykkelveger og kollektivløsninger.

Schmettows Allé skal forlenges, slik at vi får en sammenhengende tursti fra Rotvollfjæra til Stokkbekkdalen.

Målet er å utvikle en grønn, helsefremmende og bærekraftig bydel etter følgende overordnede strategier:

  • Skape en grønn, helsefremmende og smart bydel som det er godt å bo i.
  • Riktig fordeling, omfang og plassering av bolig, næring, handel, service, idrett og tjenesteyting.
  • Kollektivtransport, herunder skal etablering av knutepunkt vurderes.
  • Smarte og naturlige bevegelseslinjer for ulike trafikanter.
  • Styrke grønne forbindelser fra Estenstadmarka til fjorden gjennom å etablere en sammenhengende grønnstruktur som forbinder Estenstadmarka gjennom Stokkbekkdalen til Grev von Schmettows Allé og videre ned mot Ladestien og fjorden.
  • Utvikle gode arealer for rekreasjon og lek, og gode sosiale rom/møteplasser.